Regulamin przewozu osób i paczek

1. Firma ASBUS Transport zapewnia dowóz i odbiór pasażera z/do wcześniej ustalonego miejsca.
2. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń losowych nie odpowiadamy. 3. Odmawiamy przewozu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub
innych substancji odurzających.
4. W przypadku podania nieprawidłowego adresu miejsca docelowego firma ASBUS Transport nie ponosi odpowiedzialności wynikających z
zaistniałej sytuacji.
5. W przypadku kiedy pasażer zachowuje się w sposób nieodpowiedni lub stanowi zagrożenie dla podróżujących, kierowca zobowiązany jest do pozostawienia pasażera w dowolnym miejscu na trasie przejazdu po wcześniejszym kontakcie z policją.
6. Podczas podróży w samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
7. Za wszelkie szkody wyrządzone innym podróżnikom oraz przewoźnikowi odpowiada pasażer.
8. Każdy pasażer objęty jest ubezpieczeniem od nieszczęśliwego wypadku (NNW) które obowiązuje tylko i wyłącznie podczas pobytu w
pojeździe.
9. Pasażer jest uprawniony do zabrania ze sobą do 60 kg w cenie biletu. Istnieje możliwość zabrania większej ilości bagaży po wcześniejszym ustaleniu oraz odpowiedniej dopłacie.
10. Wszelkie bagaże które mogą zagrażać bezpieczeństwu pasażerów lub ich przewóz jest zakazany na podstawie odrębnych przepisów jest
zabroniony.
11. Jeżeli kierowca ma wątpliwości czy dany bagaż spełnia warunki regulaminu ma prawo sprawdzić jego zawartość.

Pasażer zobowiązany jest do:
– posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy
– oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym czasie
– stosowania się do zaleceń kierowcy
– okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli – podania dokładnego adresu docelowego
– zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
– przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.
– Pasażer zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia rezerwacji najpóźniej 24 godziny przed wyjazdem. W przeciwnym przypadku rezerwacja może być anulowana